U Sloníka

Materská škola pre Vaše dieťa
Základná škola s materskou školou
Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad
ZRPŠ

Združenie rodičov pri Materskej škole Dostojevského 2267/27 v Poprade

IČO: 422 333 72
Číslo účtu: 2966799251/0200
SK4402000000002966799251, SUBASKBX
Adresa: Dostojevského 2267/27, 058 01 Poprad

Zloženie výkonného výboru ZR pri Materskej škole - 1 Dostojevského 2267/27 v Poprade

Predseda ZRPŠ

 • Mária Minaková

Zloženie výboru

 • Mgr. Martin Ščigulinský - podpredseda
 • Ľubomíra Pisarčíková - pokladník

Členovia

 • Lukáš Marčišák
 • Eva Bartošová
 • Monika Jalovičiarová
 • Daniela Palárová
Výkonný výbor bol schválený na plenárnom rodičovskom združení dňa 5.9.2019.

Pravidlá pre prideľovanie finančných prostriedkov z fondu RZ

 • Príspevky na školu v prírode
 • Príspevky na akcie, ktoré sa týkajú reprezentácie školy – štartovné, ceny a pod.
 • Nákup didaktickej pomôcky pre všetky deti – doplnenie kabinetu rozumovej výchovy
 • Príspevky na akcie na škole – Mikuláš, karneval, záver školského roka, Deň detí
 • Skvalitnenie interiéru školy
 • Mimoriadny nákup pracovných pomôcok záujmovému krúžku (nad rámec výberu príspevku od rodičov)
 • Rozlúčka s predškolákmi
 • Všetky nákupy sú schválené výborom ZRPŠ

Copyright © 2008 - 2019 Igor Stanek
Ďakujeme popradskej spoločnosti CHASTIA s.r.o. za sponzoring a spoločnosti Quantasoft s.r.o. za hostovanie webovej stránky.