U Sloníka

Materská škola pre Vaše dieťa
Základná škola s materskou školou
Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad
Zápis

Zápis do Materskej školy U Sloníka

 • žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020,
 • odporúča sa komunikácia zákonných zástupcov a školy elektronickou formou,
 • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať.
Odporúčame zákonným zástupcom sledovať webové sídla materskej školy a mesta Poprad a komunikovať elektronickou formou, poštou, telefonicky, sms správami.
Kontaktné telefónne číslo: +421910890333
Kontaktný e-mail: ludkastefanakova@gmail.com, stanekova@skolka-uslonika.sk

 

Prognóza počtu detí k prijatiu 40 detí
Mesačná platba školného (podľa veku dieťaťa) 18,- € /60,- €
IBAN pre mesačnú platbu školného SK85 0200 0000 0016 6160 3858
Variabilný symbol 0815
Mesačná platba stravného 24,42 €
IBAN pre mesačnú platbu stravného SK86 0200 0000 0016 6028 4058

Naša materská škola ponúka

 • ekologické, tiché prostredie, výhodné umiestnenie s udržiavanou záhradou, pieskoviskami  a altánkom
 • zdravé stravovanie
 • kvalifikovaný, ústretový personál s individuálnym prístupom k potrebám detí
 • dni otvorených dverí, besiedky, tvorivé dielne, karneval
 • športové súťaže, relaxačné cvičenia s odborníkom
 • kultúrne akcie, divadielka, výchovné koncerty

Možnosti nadštandartných záujmových aktivít

 • výučba cudzích jazykov s externými lektormi
 • základy práce s počítačom
 • výtvarný krúžok, pravidelné tvorivé dielne pre rodičov s deťmi
 • relaxačné cvičenia, pohybová príprava v Aréne Poprad
 • korčuľovanie na Zimnom štadióne
 • kurz plávania počas celého roka
 • lyžiarsky výcvik

Ponúkame pomoc deťom s odloženou školskou dochádzkou – pripravujeme individuálny rozvíjajúci program pre každé dieťa v spolupráci so školským psychológom.

Príďte sa so svojimi deťmi pozrieť, radi Vás uvidíme a radi Vám všetko ukážeme.

Prihláška na stiahnutie: DOCX, PDF

Copyright © 2008 - 2019 Igor Stanek
Ďakujeme popradskej spoločnosti CHASTIA s.r.o. za sponzoring a spoločnosti Quantasoft s.r.o. za hostovanie webovej stránky.